Süper-Süper Obezlerle Morbid Obezlerde Gastrik Bypass Sonuç ve Komplikasyonlarının Karşılaştırılması


Giriş: Roux-en-Y gastrik bypass (RYGBP) obeziteye bağlı yandaş hastalıkları azaltır. Süper-süper obez hastalar (BMI ≥60) ek teknik ve tıbbi güçlükler gösterir. Bu çalışma süper-süper obez hastalarla BMI <60 hastalardaki sonuçların 5.5 yıllık periodda karşılaştırılmasını içermektedir.

Metodlar: Ocak 1999’dan haziran 2004’e kadar açık RYGBP ameliyatı geçiren 504 hastanın geriye dönük analizi yapıldı. Hastalar iki gruba ayrıldı: Grup A (444 hasta) BMI <60 olan hastalar ve Grup B (60 hasta) BMI ≥60 olan hastalar. İkinci grubun büyük çoğunluğu erkeklerdi. Demografik özellikler ve yandaş hastalıklar açısından gruplar oldukça benzerdi. Sonuçlar: Grup A’daki 23 hastaya (%5) ve Grup B’deki 3 (%5) hastaya aynı seansta karın duvarı fıtığı onarımı yapıldı. Grup A’da % 11.2, Grup B’de % 10 oranında aynı seansta safra kesesi operasyonu yapıldı. Grup A’da anastomoz kaçağı olan hasta oranı % 1.3, B’de ise 0 idi. Yara enfeksiyonu Grup A’da % 5, Grup B’de %1.7 idi. Mortalite her iki grupta aynı idi. Darlık oranı grup A’da %0.9, Grup B’de % 1.7 idi.1 yıl sonra Grup A’da aşırı kiloların kaybı % 41.7, Grup B’de % 38.8 idi. Kansızlık gelişimi The development of anemia was not statistically differenistatistiksel olarak anlamlı değildi. (8.3% ve 11.0 %). Ameliyat sonrası safra kesesi hastalığı ve yara yeri fıtığı oranları benzerdi.

Tartışma: Süper-süper-obez hastalar BMI’leri baz alınarak yüksek riskli sayılarak RYGBP operasyonu adaylarının dışında tutulmamalıdır.

Yazarlar: Taylor, Jerome D.1; Leitman, I. Michael1; Hon, Peter; Horowitz, Michael2; Panagopoulos, Georgia3

Kaynak: Obesity Surgery, Volume 16, Number 1, January 2006 , pp. 16-18(3)